NMR600
For permission to access this calendar, please contact: Martin Johnston
Email support requests to ITS@flinders.edu.au
June/July 2020
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
7Jun8910111213
Johnston
12:00am - 11:55pm
Todd
Johnston
11:55pm - 9:00am
Todd
Johnston
9:00am - 5:00pm
Todd
Johnston
5:00pm - 9:00am
Todd
Johnston
9:15am - 9:45am
Todd
Andersson(Mats)
9:45am - 10:00am
Jonas
Johnston
10:45am - 11:00am
Emma K
Johnston
11:00am - 11:30am
Todd
Johnston
11:45am - 12:00pm
Ally
Justin Chalker
1:00pm - 1:45pm
Jasmine
Justin Chalker
2:00pm - 3:00pm
jasmine
Johnston
3:00pm - 3:30pm
Ally
Andersson(Mats)
4:00pm - 4:05pm
mj
4:15pm - 4:30pm
Callum
Johnston
4:30pm - 5:00pm
Todd
Johnston
5:00pm - 9:00am
Jordan
Andersson(Mats)
9:00am - 9:05am
mj
Johnston
9:30am - 10:00am
Ally
Johnston
10:00am - 10:10am
Todd
10:15am - 10:30am
Nick
Andersson(Mats)
10:30am - 10:35am
mj
Justin Chalker
John Costi

10:45am - 11:00am
Nic L
Perkins
11:00am - 11:15am
Jared
Justin Chalker
11:15am - 11:45am
Jasmine
Johnston
11:45am - 12:00pm
Jordan
Perkins
12:00pm - 1:00pm
Jared
Johnston
1:00pm - 2:15pm
India
Justin Chalker
2:15pm - 3:00pm
Jasmine
Johnston
3:00pm - 4:00pm
James
4:00pm - 4:15pm
Nick
Justin Chalker
4:15pm - 4:30pm
Renata
5:00pm - 9:00am
Deanna
Johnston
9:00am - 9:30am
Todd
Maintenance
9:30am - 10:00am
Nitrogen fill
10:30am - 10:45am
Zhongfan
11:00am - 11:15am
Callum
Johnston
11:15am - 11:30am
Timomatic
Johnston
12:30pm - 2:00pm
Ally
2:00pm - 3:00pm
Deanna
Justin Chalker
4:00pm - 4:30pm
Jasmine
4:30pm - 4:45pm
Zhongfan
Perkins
5:00pm - 9:00am
Jared
Andersson(Mats)
9:00am - 9:15am
Jonas
Perkins
9:30am - 9:45am
Jared
Perkins
11:15am - 11:30am
Jared
Johnston
11:30am - 11:45am
James
Perkins
11:45am - 12:00pm
Jared
Perkins
12:00pm - 1:00pm
Jared
Justin Chalker
1:45pm - 2:00pm
Renata
Johnston
2:00pm - 2:30pm
James
2:30pm - 3:00pm
Callum
Johnston
3:00pm - 3:30pm
India
3:30pm - 3:45pm
Deanna
Justin Chalker
3:45pm - 4:00pm
Renata
Johnston
5:00pm - 9:00am
Todd
Johnston
9:00am - 5:00pm
Todd
Johnston
5:00pm - 9:00am
Todd
14151617181920
Johnston
9:00am - 5:00pm
Todd
Johnston
5:00pm - 9:00am
Todd
Andersson(Mats)
9:15am - 9:30am
Jonas
Andersson(Mats)
10:45am - 10:50am
mj
Justin Chalker
11:00am - 12:00pm
Jasmine
Andersson(Mats)
1:00pm - 1:05pm
mj
Johnston
1:30pm - 1:45pm
James
Johnston
3:00pm - 3:30pm
Emma K
Johnston
3:30pm - 4:00pm
Ally
4:05pm - 4:35pm
Callum
Johnston
5:00pm - 9:00am
India
Johnston
10:00am - 10:15am
James
Perkins
10:45am - 11:00am
Jared
Andersson(Mats)
12:00pm - 12:15pm
Jonas
1:00pm - 2:00pm
Callum
Johnston
3:30pm - 4:00pm
Ally
4:00pm - 4:15pm
Nick
Justin Chalker
4:30pm - 4:45pm
Renata
Johnston
5:00pm - 9:00am
James
11:00am - 12:00pm
Matt
Perkins
12:00pm - 12:15pm
Jared
12:30pm - 1:30pm
Nick
Johnston
1:30pm - 1:45pm
Jordan
1:45pm - 2:00pm
Matt
Margoni/Lewis
2:00pm - 2:30pm
Anthony
Johnston
2:30pm - 3:00pm
India
Johnston
3:00pm - 3:15pm
Emma K
Johnston
3:15pm - 3:30pm
Jordan
3:45pm - 4:00pm
Nick
Justin Chalker
5:15pm - 5:30pm
Renata
Maintenance
9:30am - 10:00am
Nitrogen fill
Andersson(Mats)
10:00am - 10:15am
mj
Margoni/Lewis
11:00am - 12:00pm
Anthony
Justin Chalker
12:00pm - 1:00pm
jasmine
Johnston
1:15pm - 1:30pm
Jordan
Johnston
2:45pm - 3:00pm
Jordan
Johnston
3:30pm - 3:45pm
Jordan
Johnston
3:50pm - 4:05pm
Jordan
5:00pm - 9:00am
Deanna
10:00am - 11:00am
Nick
Andersson(Mats)
11:00am - 11:15am
Jonas
Johnston
11:15am - 11:30am
Jordan
12:00pm - 1:00pm
Nick
1:00pm - 1:30pm
Callum
Johnston
5:00pm - 9:00am
Emma K
Martin Johnston
9:00am - 8:55am
India
21222324252627
Andersson(Mats)
11:00am - 11:15am
mj
Andersson(Mats)
4:30pm - 4:35pm
mj
Andersson(Mats)
9:00am - 9:05am
mj
11:30am - 11:45am
Nick
Andersson(Mats)
11:45am - 11:50am
jonas
Andersson(Mats)
11:50am - 11:55am
mj
Johnston
12:00pm - 12:30pm
Jordan
Andersson(Mats)
12:45pm - 12:50pm
mj
Perkins
1:45pm - 2:00pm
Jared
Johnston
2:10pm - 2:20pm
Jordan
Andersson(Mats)
3:00pm - 3:05pm
mj
Johnston
3:20pm - 3:30pm
Jordan
Justin Chalker
4:00pm - 4:30pm
Renata
Margoni/Lewis
4:30pm - 4:45pm
Anthony
Johnston
4:45pm - 5:00pm
Jordan
Justin Chalker
5:00pm - 6:00pm
Renata
Johnston
8:30am - 5:30pm
Martin - UoA VT
Andersson(Mats)
9:00am - 9:10am
Jonas
9:15am - 9:30am
Zhongfan
Johnston
9:30am - 10:00am
Ally
Johnston
10:00am - 10:30am
James
Johnston
10:30am - 10:45am
Jordan
10:45am - 11:00am
Nick
Perkins
11:00am - 11:15am
Jared
12:15pm - 12:30pm
Nick
Johnston
12:30pm - 1:00pm
Ally
1:00pm - 1:15pm
Nick
1:30pm - 2:00pm
Callum
Johnston
2:00pm - 2:30pm
James
Johnston
2:30pm - 2:45pm
Jordan
2:45pm - 3:15pm
Nick
Johnston
3:15pm - 3:30pm
Jordan
4:00pm - 4:15pm
Nick
Johnston
5:00pm - 9:00am
James
Maintenance
9:30am - 10:00am
Nitrogen fill
Andersson(Mats)
11:30am - 11:35am
mj
1:00pm - 1:10pm
zhongfan
Johnston
1:30pm - 1:45pm
James
Johnston
3:15pm - 3:30pm
Jordan
4:00pm - 4:30pm
Callum
Perkins
4:30pm - 5:30pm
Jared
Johnston
8:30am - 5:30pm
UoA VT NMR
Training
12:00pm - 1:00pm
Martin - training
Johnston
5:30pm - 6:00pm
Emma K
Johnston
9:00am - 11:00pm
James
2829301Jul234
 
Justin Chalker
John Costi

9:00am - 9:30am
Lachlan Stanton - Honours
Johnston
9:30am - 9:45am
Ally
10:00am - 10:30am
Nick
Justin Chalker
10:30am - 11:00am
Jasmine
Perkins
11:00am - 11:15am
Jared
Johnston
11:15am - 11:30am
Emma K
11:30am - 12:00pm
Deanna
Johnston
12:00pm - 12:15pm
Jordan
12:15pm - 1:00pm
Nick
1:00pm - 1:15pm
Callum
Johnston
1:30pm - 2:00pm
Todd
Johnston
2:00pm - 3:00pm
James
Johnston
3:00pm - 3:30pm
Emma K
3:30pm - 3:45pm
Nick
3:45pm - 4:00pm
Zhongfan
Johnston
4:30pm - 5:00pm
Ally
Perkins
5:00pm - 9:00am
Jared
Justin Chalker
9:00am - 9:30am
Lachlan - Honours
Andersson(Mats)
9:30am - 9:45am
Jonas
Johnston
9:45am - 10:00am
India
Johnston
10:00am - 10:15am
Ally
Johnston
10:15am - 10:30am
Jordan
Justin Chalker
10:30am - 11:00am
jasmine
Johnston
11:00am - 12:00pm
Emma K
Andersson(Mats)
12:00pm - 12:15pm
Jonas
12:15pm - 12:30pm
Nick
Justin Chalker
1:00pm - 1:15pm
Jasmine
Johnston
1:15pm - 1:30pm
Jordan
1:30pm - 1:45pm
Deanna
Perkins
2:00pm - 2:15pm
Jared
Johnston
3:00pm - 3:30pm
Josh G
Johnston
4:30pm - 4:50pm
Ally
Justin Chalker
6:00pm - 9:00am
Jasmine
Johnston
9:15am - 9:30am
Ally
Johnston
9:30am - 10:00am
Jordan
Johnston
10:30am - 11:00am
Jordan
Justin Chalker
11:00am - 11:30am
Jasmine
Johnston
11:30am - 12:00pm
Jordan
Perkins
12:00pm - 1:00pm
Jared
2:00pm - 2:30pm
Callum
Johnston
3:00pm - 3:15pm
Ally
Johnston
3:30pm - 3:45pm
Jordan
Johnston
4:15pm - 4:30pm
Brandon
Johnston
4:45pm - 5:00pm
Emma K
Johnston
5:30pm - 9:00am
Jordan
Maintenance
9:30am - 10:00am
Nitrogen fill
Johnston
10:20am - 10:30am
Jordan
Johnston
10:45am - 11:00am
James
Johnston
12:30pm - 1:00pm
Jordan
Johnston
1:00pm - 2:00pm
India
Johnston
2:00pm - 2:30pm
Ally
Johnston
2:30pm - 3:00pm
Jordan
Johnston
3:00pm - 4:00pm
India
Johnston
4:00pm - 4:30pm
Ally
Justin Chalker
4:30pm - 5:00pm
Jasmine
9:00am - 9:10am
Zhongfan
Johnston
9:30am - 9:45am
Jordan
Johnston
10:00am - 10:15am
James
Johnston
10:30am - 10:45am
Jordan
Justin Chalker
10:45am - 11:30am
Jasmine
Johnston
11:30am - 11:45am
India
Perkins
12:00pm - 1:00pm
Jared
1:00pm - 2:00pm
Nick
Johnston
2:00pm - 2:30pm
James
Johnston
2:30pm - 2:45pm
India
2:45pm - 3:00pm
Josh G
Johnston
3:00pm - 3:30pm
Jordan
Justin Chalker
3:30pm - 4:15pm
Jasmine
5:00pm - 9:00am
Deanna
Johnston
9:00am - 12:00am
India
567891011
Johnston
12:01am - 12:00am
Ally
Andersson(Mats)
9:10am - 9:15am
Martyn
Johnston
10:00am - 10:15am
Ally
Johnston
10:15am - 10:30am
Jordan
Andersson(Mats)
11:00am - 11:05am
mj
Perkins
11:30am - 11:45am
Jared
Johnston
11:45am - 12:00pm
Emma K
Justin Chalker
12:00pm - 12:15pm
Lachlan
Justin Chalker
12:15pm - 1:00pm
Jasmine
1:00pm - 2:00pm
Nick
Johnston
2:00pm - 2:30pm
Jordan
Johnston
3:15pm - 3:30pm
India
Johnston
4:00pm - 4:30pm
Jordan
Johnston
4:30pm - 5:00pm
India
Johnston
5:00pm - 6:00pm
Jordan
Justin Chalker
6:00pm - 9:00am
Lachlan
Johnston
10:30am - 10:45am
EMMA
10:45am - 11:00am
Zhongfan
11:00am - 11:15am
Deanna
Johnston
11:15am - 11:45am
Jordan
Johnston
12:00pm - 12:30pm
Jordan
Justin Chalker
1:00pm - 2:00pm
Lachlan
Gunther Andersson
2:00pm - 2:30pm
Anahita
Johnston
2:30pm - 2:45pm
Ally
Johnston
2:45pm - 3:00pm
Jordan
Johnston
3:00pm - 4:00pm
Martin - Zhongfan
Maintenance
4:00pm - 11:00pm
NMRs shutdown overnight
Justin Chalker
8:00am - 9:00am
jasmine
Johnston
9:00am - 9:15am
Ally
Johnston
9:15am - 10:30am
Jordan
10:30am - 11:00am
Callum
Andersson(Mats)
11:00am - 11:05am
Martyn
Johnston
11:05am - 11:30am
Ally
Justin Chalker
11:30am - 12:00pm
jasmine
Johnston
12:00pm - 1:00pm
Jordan
Johnston
1:00pm - 1:15pm
Ally
Andersson(Mats)
1:15pm - 1:20pm
mj
Johnston
1:30pm - 2:00pm
James
Johnston
2:00pm - 2:30pm
Brandon
2:30pm - 3:00pm
Callum
Johnston
3:30pm - 3:45pm
James
Johnston
3:45pm - 4:30pm
Jordan
Johnston
4:30pm - 5:00pm
Todd
Justin Chalker
5:00pm - 9:00am
jasmine
Maintenance
9:30am - 10:00am
Nitrogen fill
Johnston
10:00am - 11:00am
James
Johnston
11:00am - 11:45am
Jordan
11:45am - 12:00pm
Zhongfan
Perkins
12:15pm - 12:30pm
Jared
1:00pm - 1:30pm
Callum
Johnston
1:30pm - 2:00pm
James
Justin Chalker
2:00pm - 2:15pm
Lachlan
Johnston
2:15pm - 2:30pm
Jordan
2:30pm - 3:00pm
Deanna
Johnston
3:00pm - 3:30pm
Todd
3:30pm - 3:45pm
Callum
Johnston
3:45pm - 4:30pm
Ally
Justin Chalker
4:45pm - 5:00pm
Jasmine
5:00pm - 9:00am
Deanna
Johnston
9:00am - 9:30am
Brandon
Johnston
9:30am - 9:45am
Jordan
Justin Chalker
11:00am - 12:00pm
Lachlan
Perkins
12:00pm - 1:00pm
Jared
Johnston
1:00pm - 2:30pm
Yasser, NMR Module
Johnston
2:30pm - 4:00pm
Abdulrahman, NMR Module
Johnston
4:00pm - 4:30pm
India
4:30pm - 5:00pm
Callum
Johnston
5:00pm - 9:00am
James
10:00am - 12:00am
Deanna
Display:
Navigation Bar:
AbsoluteRelativeBothNeither
This Calendar:
System Options:
Home Login